Konserwacja i serwis klap dymowych – co musisz wiedzieć?

Warning: Undefined variable $image_id in /usr/home/Andaron/domains/calmtec-rooflights.pl/public_html/wp-content/themes/calmtec-rooflight/single.php on line 56

Podstawowym zadaniem klap dymowych jest odprowadzenie dymu i trujących gazów powstających w trakcie pożaru z wnętrza budynków. Ich obecność umożliwia uniknięcie wielu niebezpiecznych konsekwencji wystąpienia ognia oraz podnosi poziom bezpieczeństwa użytkowania obiektów. W celu zapewnienia niezawodności systemów oddymiania konieczne jest przeprowadzanie regularnych przeglądów oraz wymaganych czynności konserwacyjnych i serwisowych klap dymowych.

Przegląd i konserwacja klap dymowych – przepisy

Klapy dymowe są elementami systemów oddymiania. Układy tego typu podlegają określonym przepisom, wśród których znajduje się Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. Zgodnie z zapisami tej ustawy, urządzenia przeciwpożarowe i gaśnicze wymagają prowadzenia regularnych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych według wytycznych zawartych w Polskich Normach odnoszących się do urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, przedmiotowej dokumentacji techniczno-ruchowej oraz instrukcjach obsługi przedstawianych przez producentów tychże urządzeń.

Częstość przeprowadzania przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych powinna być dostosowana do wytycznych producentów, przy czym nie może to być rzadziej niż raz w roku. Utrzymanie urządzeń przeciwpożarowych, w tym klap dymowych, w stanie pełnej sprawności technicznej i funkcjonalnej jest obowiązkiem właściciela lub zarządcy obiektu budowlanego.

Serwis klap dymowych – zakres, wymagania

Przegląd, konserwacja i serwis klap dymowych obejmują przede wszystkim:

Przegląd systemów oddymiania – komu zlecić?

Prawo nie precyzuje jakie uprawnienia powinna mieć osoba konserwująca urządzenia przeciwpożarowe. Jak już wspomniano, warunkiem koniecznym do wykonywania czynności przeglądowo-serwisowo-konserwacyjnych układów zapobiegających negatywnym skutkom pożarów jest przestrzeganie zasad Polskich Norm oraz instrukcji producentów. Podmioty dokonujące przeglądów powinny więc posiadać stosowne certyfikaty w zakresie konserwacji i serwisu wydane przez producenta danego systemu oddymiania. Biorąc pod uwagę fakt, iż nowoczesne klapy dymowe są wyposażone w napęd pneumatyczny i elektryczny, zazwyczaj potrzebne są również uprawnienia do pracy przy urządzeniach i instalacjach elektroenergetycznych do 1 kV.

W praktyce, większość producentów klap dymowych i innych urządzeń przeciwpożarowych zawiera w instrukcjach zapis, zgodnie z którym przeglądy, serwisy i konserwacje sprzętu powinny być przeprowadzane przez konkretny autoryzowany serwis. Takie działanie ma na celu zapewnienie wymaganej jakości prowadzonych prac przeglądowych, a co za tym idzie – osiągnięcie wymaganego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji urządzeń przeciwpożarowych.

Ostatnie wpisy